Betingelser for medlemsskab

§1 – Medlemskab

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre. Du har ansvaret for, at CrossFit Heaven til enhver tid har opdaterede personoplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer og betalingskortoplysninger. Af hensyn til identifikation, kan CrossFit Heaven bede dig fremvise billedlegitimation. Er du under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for dig på værgens regning. Medlemskabet er et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges i henhold til § 6. Det er ikke muligt at få helt eller delvis refundering af forudbetalte medlemskaber. 

§2 – Betaling

Ved oprettelse af et medlemskab, betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et medlemskab med automatisk kortbetaling, tilmeldes aftalen PBS, og du betaler kontant for oprettelsesgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver måned. Du er ansvarlig for at betalingen sker rettidigt. Ved din underskrift på medlemskontrakten giver du samtykke til, at der kan oprettes en kontantoverførselsaftale; det vil sige, at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. 

§3 – For sen betaling

Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, sender Crossfit Heaven en rykkermail til dig og opkræver desuden et administrationsgebyr på 30 kr. Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har CrossFit Heaven ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Udebleven betaling anses ikke som gyldig opsigelse. Opsigelse skal altid ske i henhold til § 6. CrossFit Heaven forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Din bookingadgang bliver spærret, indtil betaling af tilgodehavendet er sket. Efter betaling er du igen berettiget til at benytte CrossFit Heaven’s faciliteter.

§4 – Ændringer i priser og medlemskabsbetingelser 

CrossFit Heaven forbeholder sig ret til at foretage prisændringer og ændring af medlemskabsbetingelserne. Priserne justeres automatisk med +10 kr. om året den 1. januar, dog første gang den 1. januar 2022.

Prisændringer og væsentlige ændringer i medlemskabsbetingelser vil blive varslet ved e-mail senest 45 dage før ændringerne træder i kraft. Mindre væsentlige ændringer i medlemskabsbetingelser kan ændres fra dag til dag ved offentliggørelse pr. e-mail eller på Facebook. Ønsker du at opsige dit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er du berettiget til at opsige sit medlemskab efter § 6.

§5 – Beroperioder
Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned til max 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for perioden. Beroperioden starter den første dag i måneden og slutter den sidste dag i måneden. At aktivere en beroperiode på sit medlemskab koster et håndteringsgebyr på kr. 125. Anmodningen om berostillelse skal fremsættes med 14 dages varsel. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§6 – Opsigelse

Opsigelser skal ske skriftligt til CrossFit Heaven på box@crossfitheaven.dk, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode. Opsigelsesfristen er løbende måned plus 1 måned. Dette gælder både for månedsmedlemsskaber og for årsmedlemsskaber. 

§7 – Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træningen foregår i CrossFit Heaven eller i forbindelse med et arrangement under CrossFit Heaven. Alle førstegangstrænende skal have information af en instruktør før opstart af træning. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med CrossFit Heaven. CrossFit Heaven tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. 

§8 – Ansvar

CrossFit Heaven er ikke ansvarlig for tingsskade herunder tyveri eller tingsskade tilføjet af øvrige medlemmer eller tilstedeværende.

§9  – Misligholdelse

Medlemmer og brugere er forpligtet til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af faciliteter, herunder ordensreglement og henvisninger fra personalet. CrossFit Heaven forbeholder sig ret til uden forklaring omgående at opsige aftalen om medlemskab. I så fald tilbagebetales forudbetalinger forholdsmæssigt. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet,  sker der imidlertid ikke tilbagebetaling af nogen art.

§10 – Personoplysninger

Ved indmeldelsen giver du samtykke til, at CrossFit Heaven af hensyn til dit medlemskab, må behandle og opbevare oplysninger om dig, herunder dele disse oplysninger med relevante dataleverandører. Med det formål at sikre optimalt udbytte af dit medlemskab og træning, giver du endvidere samtykket til, at CrossFit Heaven løbende kan kontakte dig telefonisk og elektronisk, samt sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dette samtykke ved skriftlig meddelelse til CrossFit Heaven. Ved opsigelse eller udløb af medlemskabet vil CrossFit Heaven opbevare data i 180 dage, hvorefter data slettes. CrossFit Heaven forbeholder sig ret til at tage billeder og optage film af vores medlemmer, brugere og besøgende under træning, konkurrencer o. lign. til Facebook og hjemmeside m.m. Ønsker du ikke at medvirke på billeder eller video, vil dette selvfølgelig blive respekteret – kontakt os venligst herom.